תקנון חנות האונליין ומבצעים

תנאי השימוש
1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר www.waxman.co.il/ shop.waxman.co.il להלן:"האתר" של אחים וקסמן תעשיות בע"מ, (מספר חברה 510751878 ) להלן "וקסמן ריהוט משרדי" (שכתובתה רחוב לח"י 28, בני ברק). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המיוצרים, מיובאים ומשווקים על ידי וקסמן ריהוט משרדי.
1.2 השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: "תנאי השימוש") ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: "המשתמש" ) חזקה על המשתמש כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.
1.3 כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
1.4 האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.
1.5 וקסמן ריהוט משרדי רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
1.6 המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי וקסמן ריהוט משרדי.
2. השימוש והרישום לאתר
2.1 השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, למען הסר ספק לא תאושר מכירת מוצרים באתר לסוחרים ו/או סיטונאים. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
2.2 גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים כהגדרתם להלן, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת השימוש באתר.

3. ביצוע רכישות באמצעות האתר
3.1 מכירת המוצרים באתר הינה מכירה במחיר כפי שיופיע באתר מעת לעת. למען הסר ספק, וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר ומגוון המוצרים. כמו כן, המחירים באתר כפופים בין היתר לעלויות היבוא, השילוח וחומרי הגלם המשתנים.
3.2 המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון המוצרים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, ויבחר את הכמות הרצויה של המוצר המבוקש.
3.3 ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל משתמש אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי להלן: "אמצעי התשלום".
3.4 וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.
3.5 המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לוקסמן ריהוט משרדי לצורך חיוב אמצעי התשלום לצורך התקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: "הפרטים האישיים")
3.6 המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, וקסמן ריהוט משרדי לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לוקסמן ריהוט משרדי בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח-1968.
3.7 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה.
3.8 וקסמן ריהוט משרדי תבדוק בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה את אמצעי התשלום עם הגורם הרלוונטי. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שוקסמן ריהוט משרדי תקבל אישור על ביצוע החיוב ובכפוף לזמינות המלאי.
3.9 כל המוצרים כפופים להימצאותם במלאי. מובהר כי, רכישת מוצרים הינה עד גמר המלאי ובמקרה בו יתברר שמוצר אזל מהמלאי, וקסמן ריהוט משרדי תפעל ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטים האישיים ותיידע אותו על אי זמינות המלאי ועל אי השלמת הרכישה. למען הסר ספק, וקסמן ריהוט משרדי לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד אחר שייגרם למשתמש עקב אי השלמת הרכישה כאמור וכי התחייבותה של וקסמן ריהוט משרדי להשלמת הרכישה כפופה, בין היתר, לאישור אמצעי התשלום וזמינות המלאי כאמור.
3.10 מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל מיום המחרת של אישור העסקה.
4. משלוח לכסאות
4.1 וקסמן ריהוט משרדי תספק את הכסאות שנרכשו באתר על פי התנאים המפורטים להלן. וקסמן ריהוט משרדי מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין המשתמש.
4.2 התשלום עבור המשלוח, כפי שיתפרסם באתר במועד הרכישה, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום ויצטרף לתשלום עבור המוצרים ויהווה חלק אינטגרלי מהתמורה כאמור.
4.3 מועד אספקת הכסאות הוא כפי שהוגדר במוצר הספציפי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום למחרת קבלת אישור העסקה.
4.4 מועד האספקה לקבלת הכסא כאשר הוא במלאי ע"י שליח עד 7 ימים, לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג. במהלך מבצעים כגון : "סאמר סייל", מבצעי חגי תשרי,  מבצע פסח, מבצעי חודש נובמבר-דצמבר מועד האספקה הינו עד 14 ימים לא כולל שישי שבת וחג ולאזורים מרוחקים עד 21 ימי עסקים.
בתקופות רגילות לאזורים מרוחקים המשלוח יסופק ע"י שליח עד 7 ימים לא כולל ימי שישי שבת וחג. ביישובי מצפה רמון, הערבה, רמת הגולן, כביש הצפון, עוטף עזה, שטחים מעבר לקו הירוק יחול תעריף שונה להובלה כפי שמצוין בעמוד שאלות ותשובות ובתקנון האתר.
מועד האספקה נספר החל מיום המחרת של אישור ההזמנה.
בהזמנה משולבת של ריהוט וכיסאות זמן האספקה ע"י שליחות למוצרים שבמלאי הינו ב-21 ימי עסקים.
במשלוח ריהוט ההובלה וההתקנה בבית הלקוח כלולה במחיר השולחן, ההתקנה תתבצע ב- 21 ימי עסקים כאשר המוצר במלאי.
הלקוח מודע לכך שההובלה לביתו תתבצע באמצעות מעלית תקינה. לא ניתן להזמין ריהוט לקומה 4 ומעלה ללא מעלית. 

כאשר מדובר בהזמנות משולבות של כסאות עם שולחנות המחייבים התקנה, האספקה תתבצע ב- 21 ימי עסקים לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג. עלות השליחות בהתאם לכמות הטובין וסוג הטובין.
4.5 הובלת כסא לבניין ללא מעלית הינה עד קומה 3 ללא תוספת תשלום, מעל קומה 3  המחיר לכל קומה הינו 40 ש"ח. הסכום ישולם ע"י המזמין ישירות למוביל. 
4.6 לאזורים מרוחקים מועד האספקה לכסאות כאשר הם במלאי הינו עד 7 ימים לא כולל שישי שבת וחג.  במהלך מבצעים כגון "סאמר סייל", מבצעי חגי תשרי, ומבצעי חודש נובמבר-דצמבר מועד האספקה לאזורים מרוחקים הינו עד 14 ימי עסקים. עלות ההובלה לכסא ליישובי  מצפה רמון ,הערבה, רמת הגולן, כביש הצפון, עוטף עזה, שטחים מעבר לקו הירוק  תהיה 72 ש"ח.  מחיר ההובלה משתנה לפי כמות הכיסאות בהזמנה, ככול שכמות הכיסאות בהזמנה עולה, כך מחיר ההובלה ליח' יורדת.

מחירון הובלות:

אזורים קרובים למרכז הארץ:
1-3 כיסאות – 48 ש"ח לכסא

4-6 כיסאות- 46 ש"ח לכסא

6-10 כסאות – 44 ש"ח לכסא

10+ כיסאות- 39 ש"ח לכסא

אזורים מרוחקים למרכז הארץ: (יישובי  מצפה רמון ,הערבה, רמת הגולן, כביש הצפון, עוטף עזה, שטחים מעבר לקו הירוק)
1-3 כיסאות – 72 ש"ח לכסא
4-6 כיסאות- 69 ש"ח לכסא
6-10 כסאות – 66 ש"ח לכסא
10+ כיסאות- 59 ש"ח לכסא

4.7 הזמנים המפורטים הינם לפי התחייבות חברת השליחויות. לעיתים רחוקות ייתכנו עיכובים בתקופות עמוסות כמו בחגי תשרי, פסח ואירועי מכירות אינטרנטיות. וקסמן ריהוט משרדי אינה אחראית על עיכוב שנוצר מרגע שהמוצר הועבר לחברת השליחויות.

4.8 מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי הלקוח בהזמנה.
4.9  ללקוח תינתן אפשרות בחירה ראשונית לתיאום בחלון זמן של 4 שעות בשעות הבוקר או הצהריים לפי ימי הפצה לאזור בו הוא מתגורר.  בשעות אחה"צ של היום הקודם למועד האספקה ישלח ללקוח מסרון עם חלון זמן מצומצם של שעתיים ושעת הגעה מתוכננת + קישור למעקב אחר התקדמות המוביל.  מבלי לגרוע מהוראות כל דין המוביל יעדכן את הלקוח על פי דרישה חצי שעה טרם הגעתו אליו.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אם שעות ההגעה לא תאושרנה על ידו, או שלא ניתן להשיגו במספרי הטלפון הרשומים בהזמנה, תדחה האספקה לתאריך הבא הקרוב האפשרי  ויתואם מחדש וללא התחייבות לשעות התיאום החדש.
4.10 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תאריך ושעות ההגעה כאמור יכולים להשתנות מסיבות שאינן תלויות בוקסמן ריהוט משרדי ולא יינתן בגינן פיצויי.

 4.11 וקסמן ריהוט משרדי לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של וקסמן ריהוט משרדי לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום כללי ובטחוני וכיוצא באלה.
5. החלפת כסאות לאחר ביצוע הזמנה
5.1 במידה והוזמן כסא, אך הכסא לא מתאים למשתמש, יכול המשתמש להחליף בכסא מדגם אחר.
5.2 ניתן לבצע את ההחלפה עד 14 יום מיום קבלת המוצר. ניתן להחליף את הכסא כאשר הוא במצב שלם, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובאריזתו המקורית שבה נשלח.
5.3 כדי להחליף בין דגמים יש ליצור הזמנה חדש באתר לכסא המחליף.
5.4 בכל מקרה של החלפה עלות המשלוח הראשוני לא תוחזר.
5.5 ההחזר הכספי לכסא הראשון יינתן תוך 7 ימי עסקים מיום אישור החזרת הכסא.
5.6 בתיאום עם מחלקת שירות הלקוחות,  ניתן לתאם משלוח חדש לכסא המחליף ובאותה הזדמנות יילקח הכסא הראשון שנקנה וזאת בתשלום כולל של 49 ₪ בלבד על המשלוח וההחזר ביחד.
5.7 בהחלפת כסאות לא ייגבו דמי ביטול לעסקה הראשונה.

6. ביטול עסקת כסאות
6.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת קניית הכסאות תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
6.2 יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהכסא נשלח למשתמש, יהיה כפוף להשבת הכסא על ידי המשתמש, או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה מטעמו ועל חשבונו של המשתמש, כשהמוצר שלם, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא באריזתו המקורית שבה נשלח.
6.3 החזרת הכסא תתבצע ע"י שליח בלבד.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

זכות ביטול עסקה:

 

הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

הביטול יתאפשר בתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש.

אופן החזרת המוצר:

 

הלקוח רשאי להחזיר את המוצר אך ורק באמצעות שליח.

המוצר חייב להיות ארוז באריזתו המקורית ולהיות במצב חדש ולא פגום.

עלות משלוח החזרה:

במקרה של ביטול עסקה שאינו נובע מפגם במוצר או אי התאמה למפרט, הלקוח ישא בעלות משלוח החזרת המוצר לעסק.

עלות משלוח ההחזרה תצוין ללקוח מראש ותהיה סבירה והוגנת.

מחירון הובלות עבור החזרת כיסאות:

אזורים קרובים למרכז הארץ:

1-3 כיסאות – 48 ש"ח לכיסא

4-6 כיסאות – 46 ש"ח לכיסא

6-10 כיסאות – 44 ש"ח לכיסא

10+ כיסאות – 39 ש"ח לכיסא

אזורים מרוחקים למרכז הארץ (יישובי מצפה רמון, הערבה, רמת הגולן, כביש הצפון, עוטף עזה, שטחים מעבר לקו הירוק):

1-3 כיסאות – 72 ש"ח לכיסא

4-6 כיסאות – 69 ש"ח לכיסא

6-10 כיסאות – 66 ש"ח לכיסא

10+ כיסאות – 59 ש"ח לכיסא

הלקוח מודע לכך שההובלה לביתו תתבצע באמצעות מעלית תקינה.

הובלת כיסא מבניין ללא מעלית הינה עד קומה 3 ללא תוספת תשלום. מעל קומה 3 המחיר לכל קומה הינו 40 ש"ח.

החזר כספי:

לאחר קבלת המוצר ובדיקתו, יזוכה הלקוח בסכום העסקה בניכוי עלות משלוח ההחזרה, אם ישנה.

אם הביטול נובע מפגם במוצר או אי התאמה למפרט, יזוכה הלקוח במלוא סכום העסקה כולל דמי המשלוח הראשוני.

תהליך ההחזרה:

 

שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד לרשותך בשעות הפעילות : 09:00-15:00.

 

לפתיחת קריאת שירות למוצר תקול אנא בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

 

לפנייה לשירות הלקוחות ניתן לפנות דרך הווטצסאפ במספר 052-3188233. אנא כתבו הודעת טקסט עם פירוט התקלה. אנא צרפו תמונה/ סרטון של המוצר התקול ותיאור התקלה.

ניתן לפתוח קריאת שירות באתר שלנו (דרך הטלפון הנייד או במחשב השולחני) בכתובת: https://shop.waxman.co.il/customer-support/. אנא צרפו תמונה/ סרטון של המוצר התקול ותיאור התקלה.  לפנייה לשירות הלקוחות ניתן לפנות גם דרך המייל [email protected]

6.4 בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.
6.5 החזר כספי יינתן ללקוח תוך 7 ימי עסקים מיום אישור החזרת הטובין וביטול העסקה. לאחר ביטול העסקה המשתמש יוכל לראות את הזיכוי לכרטיס האשראי שדרכו בוצעה העסקה  באמצעות  חברת האשראי.

6.6 יובהר כי, בהתאם לכל דין, וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם (לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010). בעסקאות ששולמו בכרטיס אשראי תקוזז עמלת הסליקה – בשיעור 1.7% מההחזר . בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.
6.7 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת וקסמן ריהוט משרדי ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של וקסמן ריהוט משרדי באופן מלא או חלקי, תהא וקסמן ריהוט משרדי רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.
6.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.
6.9 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או וקסמן ריהוט משרדי
7. ביצוע רכישת שולחנות ואבזור ארגונומי באמצעות האתר
7.1 המשתמש מצהיר כי פריטי השולחנות בהזמנתו מיוצרים עבורו במיוחד ועל כן נבדקו על ידו, נבחנה התאמתם לצרכיו, נבדקו מידותיהם, עיצובם וצבעם.
7.2 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האחריות על התאמת מידות האתר המיועד להתקנה ומיקום וסידור השולחנות באתר הינו שלו בלבד.
8. תנאי אספקה, הובלה והתקנה של שולחנות
8.1 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי דרכי הגישה למקום האספקה וההתקנה צריכות להיות פנויות, סבירות ובטיחותיות (מרחק סביר יוגדר עד 70 צעדים).
8.2 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מקום התקנת השולחנות והאבזור הארגונומי החדשים באתר יהיה פנוי ומוכן להרכבה המוזמנת.
8.3 מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי הלקוח בהזמנה.
8.4 שעות האספקה יקבעו  בטווח של עד 4 שעות עם התראה מראש של כחצי שעה ובהתאם לאילוצי המסלול ביום המשלוח. 
8.5 ידוע למשתמש כי ניתן לשנות את יום האספקה כל עוד לא אושרו יום האספקה ושעות האספקה. אישור תאריך ושעת האספקה, מהווה אישור מוחלט להכנתה הסופית למשלוח וממועד זה שינוי בתאריך האספקה יישא בעלויות נוספות.
8.6 מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל מיום המחרת של אישור העסקה.
8.7 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אם שעות ההגעה לא תאושרנה על ידו, או שלא ניתן להשיגו במספרי הטלפון הרשומים בהזמנה, תדחה האספקה לתאריך הבא הקרוב האפשרי  ויתואם מחדש וללא התחייבות לשעות התיאום החדש.
8.8 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תאריך ושעות ההגעה כאמור יכולים להשתנות מסיבות שאינן תלויות בוקסמן ריהוט משרדי ולא יינתן בגינן פיצויי.
8.9 המשתמש מצהיר כי בעת האספקה, בתאריך ובשעות המסוכמות, ידוע לו כי חייב להיות נציג מטעמו שידע להנחות את המרכיב על מיקומם המדויק של התקנת הפריטים המוזמנים ולא תהינה לו כל טענות לוקסמן ריהוט משרדי אם ימקמו/יתקינו את הרהיט במקום שהנציג הורה.
8.10 המשתמש מצהיר כי מוסכם כי חתימת הנציג מטעמו תהווה אישור מוחלט כדין, על קבלת המוצרים והרכבתם לשביעות רצונו המלאה וכי בכך מילאה וקסמן ריהוט משרדי את כל התחייבותה.
8.11 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי במקרה של אספקת שולחנות לדירה מעל קומה 3 בבניין ללא אפשרות לשימוש במעלית (או שהפריטים או חלקם לא נכנסים למעלית), באחריותו הבלעדית של המשתמש להזמין מנוף מתאים ועל חשבונו (לא כולל קומה 3, בבניין על עמודים נמנית קומת קרקע כקומה 1, לצורך החישוב יספרו כל 17 מדרגות כקומה).
8.12 המשתמש מצהיר כי ידוע לו במידה ונדרש להזיז פריטי ריהוט ממקום למקום בשום פנים ואופן אין לגרור את הפריטים אלא יש להרימם על ידי שני אנשים ולהזיזם למקום המבוקש.
8.13 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי חיבורי חשמל באתר, ככל שיידרשו, אינם כלולים בעבודת מרכיב הריהוט. יתרה מכך, במידה ויבצע מרכיב הריהוט חיבורים מעין אלו באתר, אין לו, ולא תהיה לו, כל טענה כלפי וקסמן ריהוט משרדי.
9. מדיניות ביטול הזמנה של שולחנות
9.1 ביטול / שינוי שולחנות או צבעים בהזמנת שולחנות – בטרם אושרו תאריך האספקה שעות האספקה – ללא עלות.
9.2 ביטול / שינוי שולחנות או צבעים בהזמנת שולחנות –לאחר שאושרו תאריך ושעות האספקה (בין אם נשלחו לביתו ובין לאו)- על המזמין לשלם 20% מסכום הרהיטים שבוטלו / שונו.
9.3 שולחנות שהורכבו בבית הלקוח לא ניתן יהיה לבטלם ולא יינתן בגינם זיכוי כספי.
10. אחריות לשולחנות
10.1 האחריות על השולחנות בכפוף לתעודת האחריות למשך 3 שנים מתאריך אספקת הטובין.
10.2 תוקף האחריות הינה רק לפריטים שהורכבו ע"י מרכיב מורשה מטעם וקסמן ריהוט משרדי וללא שבוצעו בפריט שינויים והזזות. האחריות תקפה אך ורק לפריטים שמיקומם לא שונה ממועד התקנתם ולפי כתובת אספקת הפריט כאמור בהזמנה.
10.3 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האחריות אינה תקפה לפריט שנגרם לו נזק משימוש לא תקין ו/או לא סביר, ו/או משימוש במים, ובכפוף להעמסת משקל סביר על פריטי הריהוט.
10.4 תיקון פריט או הרכבתו יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של וקסמן ריהוט משרדי.
11. מבצעים
11.1 על אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו מוצרים באתר במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "מבצע")
11.2 כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמרי המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי שיפורסמו באתר.
11.3 וקסמן ריהוט משרדי שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.
11.4 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע וקסמן ריהוט משרדי בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
11.5 היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

11.6 מבצע על קולקציית "ברוקר" "BROKER" . תוקף המבצע עד ה-23/6/24 או עד גמר המלאי /ואו עד שיוחלט אחרת ע"י חברת וקסמן.  וקסמן רשאית להאריך או לקצר או להאריך את המבצע לפי שיקולה הבלעדי. בזמן המבצע לא יהיה ניתן להזין קופונים מכל סוג שהם, אלא לפי שיקול דעתה של חברת וקסמן ולפי רצונה והחלטתה הבלעדית.

SUMMER SALE -BUY MORE, PAY LESS מבצע "סאמר סייל" 2024 – תוקף המבצע 7/7/24 – עד 1/9/24 או עד גמר המלאי. הנחה של  15% על כסא אחד , הנחה של 20% על שני כיסאות , הנחה של 30% על 3 כיסאות ומעלה.

12. פעילות האתר
12.1 השירות באתר ניתן כמות שהוא (As Is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
12.2 וקסמן ריהוט משרדי עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, וקסמן ריהוט משרדי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.
13. אחריות ושירות
13.1 המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, ולהם מעניקה וקסמן ריהוט משרדי שירות ואחריות לאחר מכירה כנדרש על פי דין וכמפורט בתנאי האחריות.
13.2 בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של וקסמן ריהוט משרדי .
13.3 האחריות לטובין הינה למשך 3 שנים בכפוף לתנאי האחריות אלא אם צוין אחרת במוצר מסוים. האחריות הינה לכל חלקי המוצר למעט בדי הריפוד של הכיסאות והרשתות על גבי הכיסאות. האחריות אינה חלה במקרה של שימוש שאינו סביר ושלא לשמו נועד המוצר.
13.4 מתן השירות והאחריות מתבצעת במפעל וקסמן ריהוט משרדי בפתח תקווה, שירות באתר לקוח מחייבת תוספת תשלום. במסגרת אחריות, הובלה למפעל עבור תיקון כרוכה בתוספת תשלום
13.5 כל שינוי שנעשה במוצר ע"י הלקוח כגון הורדת משענת ראש, הורדת ידיות, גלגלים שהוחלפו ושאינם נרכשו בוקסמן מבטלים את האחריות למוצר. הזמנת איש שירות/הובלה תיעשה ע"ח הלקוח בלבד
14. מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות
14.1 וקסמן ריהוט משרדי מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שוקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של וקסמן ריהוט משרדי אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.
14.2 המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין למשלוח הודעות על ידי וקסמן ריהוט משרדי בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא"ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שוקסמן ריהוט משרדי מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים שוקסמן ריהוט משרדי מייבאת ומוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של וקסמן ריהוט משרדי .
14.3 ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם וקסמן ריהוט משרדי המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר.
14.4 וקסמן ריהוט משרדי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, וקסמן ריהוט משרדי לא תהיה אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתן ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.
15. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies
15.1 כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק אתה-Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.
16. קניין רוחני
16.1 כל זכויות הקניין הרוחני של וקסמן ריהוט משרדי לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של וקסמן ריהוט משרדי .
16.2 אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של וקסמן ריהוט משרדי מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
16.3 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

17.  שונות

17.1 וקסמן ריהוט משרדי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
17.2 וקסמן ריהוט משרדי לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן וקסמן ריהוט משרדי אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.
17.3 ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את וקסמן ריהוט משרדי. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
17.4 רישומיה הממוחשבים של וקסמן ריהוט משרדי בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
17.5 וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
17.6 תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

18 תקנון אקססוריז/דקורציה וכורסאות

מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים:

שביעות רצונכם חשובה לנו ,לכן נדאג לספק לכם את המוצרים שרכשתם בדרך הנוחה לכם ביותר , לפי בחירתכם . את המשלוח ניתן לקבל לביתכם ,או לכל כתובת אחרת.

להלן האופציות:

1.משלוח לכתובת המבוקשת באמצעות שליח- 49 ₪ לפריט – תוך 7 ימי עסקים ( למעט חגים וימי חופש )

*על הלקוח להודיע מיידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת

שימו לב,

השליחויות מתבצעות ע"י חברת שליחויות חיצונית בימים א’-ה’ בשעות  8:00-18:00, לכן, על מנת לייעל את התהליך – מומלץ להזין בעת הקנייה כתובת בה יהיה מישהו במהלך השעות הנ”ל. את המוצרים ניתן לקבל לכל כתובת שתבחרו בגבולות ישראל. משלוחים לישובים חריגים יתומחרו במחירון לישובים מרוחקים. זמן האספקה של כל המשלוחים מותנה בזמינות המוצרים במלאי

המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום ,אלא אם צוין אחרת .במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק ,יש לציין את שם בית העסק בהזמנה. אספקת המוצרים הנעשית על ידי חברת המשלוחים ,תהיה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים .במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת ,מכל סיבה שהיא מצב בטחוני ,מזג אויר וכד ,החברה תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים .החברה תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת ,בהתאם לצורך ,את מחירי המשלוחים

השליחויות מתבצעות על ידי חברת שילוח חיצוניות, ולכן אנו לא אחראים על עיכובים הקשורים בחברות השילוח. יחד עם זאת, בכל בעיה ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 03-9774800 ובווסטאפ עסקי שמספרו 052-3188233 , ניתן לשלוח טופס קריאת שירות מכוון https://shop.waxman.co.il/customer-support/

או במייל [email protected]  ונשמח לסייע

וודאו כי מספר הטלפון שמסרתם בעת הקנייה מעודכן, על מנת שנוכל לתאם מולך את השליחות.

מדיניות החלפה או החזרה

אנחנו מקווים שאהבת את הפריטים שקנית, אבל אם מכל סיבה שהיא, אינך שלם/ה עם הרכישה – אין בעיה. ניתן להחליף או להחזיר אלינו כל פריט בכפוף לתנאים הבאים: החזרת פריטים תעשה עד 14 יום מיום קבלת הפריט.

שלחו אלינו מייל לכתובת המייל [email protected]

ציינו את מספר ההזמנה, פרטי הפריט שברצונך להחליף/להחזיר וסיבת ההחלפה

כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי החברה או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה: ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט, תוך 14 ימי עסקים

הלקוח יזוכה במחיר המוצר בניכוי עמלת סליקה של 5% מערך המוצר או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם,  אלא אם ירצה להחליפו במוצר אחר מהאתר, במקרה כזה יקבל הלקוח זכות לאתר במלוא הסכום אותו שילם ללא הורדת עמלת סליקה

הזיכוי יבוצע באותם תנאים בהם העסקה חויבה (אם שולם בתשלומים, הזיכוי יהיה גם הוא בתשלומים)

במידה והמוצר נשלח לכתובת שנמסרה ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ,ניתן להחזירו למפעל החברה  לכתובת וקסמן ריהוט משרדי  (לח"י 28 בני  ברק) המשלוח חזרה ישולם ויבוצע ע”י הלקוח .(האחריות להחזרת המוצר בשלמותו ,באופן תקין חלה על הלקוח המזמין). לאחר שהמוצר יחזור אלינו, ניצור עמכם קשר לשם הזיכוי, אנא צרפו למוצר את פרטי ההזמנה ומספר טלפון ליצירת קשר כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה ,יזוכה במחיר המוצר המוחזר בניכוי עמלת סליקה .של 5% מערך המוצר או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם

כמו כן,לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.

כל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר על חשבונו,באריזתו המקורית , מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

אנו מאחלים הנאה מרובה מהכסאות ומהרהיטים למשך שנים רבות,

תודה שרכשת בוקסמן ריהוט משרדי!