תקנון האתר והחנות

תנאי השימוש

1. כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר  www.waxman.co.il/ shop.waxman.co.il  להלן:"האתר" של אחים וקסמן תעשיות בע"מ, (מספר חברה 510751878 ) להלן "וקסמן ריהוט משרדי" (שכתובתה רחוב לח"י  28, בני ברק). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המיוצרים, מיובאים ומשווקים על ידי וקסמן ריהוט משרדי.
1.2 השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: "תנאי השימוש") ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: "המשתמש" ) חזקה על המשתמש כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.
1.3  כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
1.4  האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.
1.5 וקסמן ריהוט משרדי רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
1.6 המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי וקסמן ריהוט משרדי.

 2. השימוש והרישום לאתר
2.1  השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, למען הסר ספק לא תאושר מכירת מוצרים באתר לסוחרים ו/או סיטונאים. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
2.2 גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים כהגדרתם להלן, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת השימוש באתר.
3. ביצוע רכישות באמצעות האתר
3.1 מכירת המוצרים באתר הינה מכירה במחיר כפי שיופיע באתר מעת לעת. למען הסר ספק, וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר ומגוון המוצרים.
3.2 המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון המוצרים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, ויבחר את הכמות הרצויה של המוצר המבוקש.
3.3 ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל משתמש אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי להלן: "אמצעי התשלום".
3.4 וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.
3.5 המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לוקסמן ריהוט משרדי  לצורך חיוב אמצעי התשלום לצורך התקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: "הפרטים האישיים")
3.6 המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, וקסמן ריהוט משרדי  לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לוקסמן ריהוט משרדי בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח-1968.
3.7  המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה.
3.8 וקסמן ריהוט משרדי תבדוק בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה את אמצעי התשלום עם הגורם הרלוונטי. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שוקסמן ריהוט משרדי תקבל אישור על ביצוע החיוב ובכפוף לזמינות המלאי.
3.9 כל המוצרים כפופים להימצאותם במלאי. מובהר כי, רכישת מוצרים הינה עד גמר המלאי ובמקרה בו יתברר שמוצר אזל מהמלאי, וקסמן ריהוט משרדי תפעל ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטים האישיים ותיידע אותו על אי זמינות המלאי ועל אי השלמת הרכישה. למען הסר ספק, וקסמן ריהוט משרדי לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד אחר שייגרם למשתמש עקב אי השלמת הרכישה כאמור וכי התחייבותה של וקסמן ריהוט משרדי להשלמת הרכישה כפופה, בין היתר, לאישור אמצעי התשלום וזמינות המלאי כאמור.
3.10 מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל מיום המחרת של אישור העסקה.
4. ביצוע רכישת פריטי ריהוט ואבזור ארגונומי באמצעות האתר 
4.1 המשתמש מצהיר כי פריטי הריהוט בהזמנתו מיוצרים עבורו במיוחד ועל כן נבדקו על ידו, נבחנה התאמתם לצרכיו,  נבדקו מידותיהם, עיצובם וצבעם.
4.2  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האחריות על התאמת מידות האתר המיועד להתקנה ומיקום וסידור הרהיטים באתר הינו שלו בלבד.
5. תנאי אספקה, הובלה והתקנה של פריטי ריהוט
5.1 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי דרכי הגישה למקום האספקה וההתקנה צריכות להיות פנויות, סבירות ובטיחותיות (מרחק סביר יוגדר עד  70 צעדים).
5.2  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מקום התקנת הפריטים החדשים באתר יהיה פנוי ומוכן להרכבה המוזמנת.
5.3 מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי הלקוח בהזמנה.
5.4 שעות האספקה יקבעו על ידי וקסמן ריהוט משרדי בלבד, בטווח של עד 4 שעות עם התראה מראש של כחצי שעה ובהתאם לאילוצי המסלול ביום המשלוח. וקסמן ריהוט משרדי תשתדל להיענות לבקשות בשעות האספקה במידה ויהיו כאלו, כמיטב היכולת והאפשרויות הרלוונטיות. 

5.5 ידוע למשתמש כי ניתן לשנות את יום האספקה כל עוד לא אושרו יום האספקה ושעות האספקה. אישור תאריך ושעת האספקה, מהווה אישור סופי ומוחלט לסיום ייצור ההזמנה והכנתה הסופית למשלוח וממועד זה שינוי בתאריך האספקה יישא בעלויות נוספות.
5.6 מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל מיום המחרת של אישור העסקה.
5.7  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אם שעות ההגעה לא תאושרנה על ידו, או שלא ניתן להשיגו במספרי הטלפון הרשומים בהזמנה, תדחה האספקה לתאריך הבא הקרוב האפשרי מבחינת וקסמן ריהוט משרדי ויתואם מחדש וללא התחייבות לשעות התיאום החדש.
5.8  המשתמש מצהיר כי הינו מתחייב כי אם מכל סיבה שהיא, אינו יכול לקבל אספקה שאושרה על ידו או שלא ניתן להרכיב את הפריטים באתר, עליו לשלם 20% מסכום  ההזמנה/ סכום הפריטים המבוטלים בהזמנה (תשלום זה עבור שירותי ההרכבה/הובלה והינו בנוסף לתשלומים להם התחייב בגין הזמנתו).
5.9 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תאריך ושעות ההגעה כאמור יכולים להשתנות מסיבות שאינן תלויות בוקסמן ריהוט משרדי ולא יינתן בגינן פיצויי.
5.10 המשתמש מצהיר כי בעת האספקה, בתאריך ובשעות המסוכמות, ידוע לו כי חייב להיות נציג מטעמו שידע להנחות את המרכיב על מיקומם המדויק של התקנת הפריטים המוזמנים ולא תהינה לו כל טענות לוקסמן ריהוט משרדי אם ימקמו/יתקינו את הרהיט במקום שהנציג הורה.
5.11  המשתמש מצהיר כי מוסכם כי חתימת הנציג מטעמו תהווה אישור מוחלט כדין, על קבלת המוצרים והרכבתם לשביעות רצונו המלאה וכי בכך מילאה וקסמן ריהוט משרדי את כל התחייבותה.
5.12. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי במקרה של אספקת מוצרים לדירה מעל קומה 3 בבניין ללא אפשרות לשימוש במעלית (או שהפריטים או חלקם לא נכנסים למעלית), באחריותו הבלעדית להזמין מנוף מתאים ועל חשבונו (לא כולל קומה 3, בבניין על עמודים נמנית קומת קרקע כקומה 1, לצורך החישוב יספרו כל 17 מדרגות כקומה). 
5.13 המשתמש מצהיר כי ידוע לו במידה ונדרש להזיז פריטי ריהוט ממקום למקום בשום פנים ואופן אין לגרור את הפריטים אלא יש להרימם על ידי שני אנשים ולהזיזם למקום המבוקש.
5.14. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי חיבורי חשמל באתר, ככל שיידרשו, אינם כלולים בעבודת מרכיב הריהוט. יתרה מכך, במידה ויבצע מרכיב הריהוט חיבורים מעין אלו באתר, אין לו, ולא תהיה לו, כל טענה כלפי וקסמן ריהוט משרדי.
 6. מדיניות החזרת מוצרים/ ביטול הזמנה של פריטי ריהוט:
6.1 ביטול / שינוי רהיטים או צבעים בהזמנה – בטרם אושרו תאריך האספקה שעות האספקה – ללא עלות.
6.2 ביטול / שינוי רהיטים או צבעים בהזמנה –לאחר שאושרו תאריך ושעות האספקה (בין אם נשלחו לביתו ובין לאו)- על המזמין לשלם 20% מסכום הרהיטים שבוטלו / שונו.
6.3 רהיטים שהורכבו לא ניתן יהיה לבטלם ולא יינתן בגינם זיכוי כספי.
6.4 סכום ההובלה וההרכבה הינו התחייבות נפרדת מרכישת הרהיטים וישולם בכל מקרה (ולא יוחזרו).
7. אחריות לפריטי הריהוט
7.1 האחריות על המוצרים בכפוף לתעודת האחריות למשך 3 שנים מתאריך אספקת הרהיטים.
7.2 תוקף האחריות הינה רק לפריטים שהורכבו ע"י מרכיב מורשה מטעם וקסמן ריהוט משרדי וללא שבוצעו בפריט שינויים והזזות. האחריות תקפה אך ורק לפריטים שמיקומם לא שונה ממועד התקנתם ולפי כתובת אספקת הפריט כאמור בהזמנה.
7.3 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האחריות אינה תקפה לפריט שנגרם לו נזק משימוש לא תקין ו/או לא סביר, ו/או משימוש במים,  ובכפוף להעמסת משקל סביר על פריטי הריהוט.
7.4  תיקון פריט או הרכבתו יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של וקסמן ריהוט משרדי.
8. משלוח ואספקה 
8.1 וקסמן ריהוט משרדי תספק את המוצרים שנרכשו באתר באמצעות משלוח, לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. וקסמן ריהוט משרדי מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין המשתמש.
8.2  התשלום עבור המשלוח, כפי שיתפרסם באתר במועד הרכישה, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום ויצטרף לתשלום עבור המוצרים ויהווה חלק אינטגרלי מהתמורה כאמור.
8.3 מועד אספקת המוצרים הוא כפי שהוגדר במוצר הספציפי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום למחרת קבלת אישור העסקה. 
8.4 קיימות שתי אפשרויות בחירה לאספקת טובין אשר אינם מחייבים התקנה. מועד האספקה תלוי בבחירת סוג האספקה (משלוח ע"י שליח / איסוף עצמי). אפשרות אחת הינה משלוח ע"י שליח – קבלת המוצר כאשר הוא במלאי ע"י שליח, תוך עד 7 ימי עסקים בכסאות ובפריטי ריהוט אשר אינם מחייבים התקנה, לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג. תוך עד 14 ימי עסקים כאשר מדובר בהזמנות משולבות עם פריטי ריהוט המחייבים התקנה, לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג. עלות השליחות בהתאם לכמות הטובין וסוג הטובין.
8.5 ההובלה לאתר הלקוח מותנית בקיומה של מעלית פועלת.  לא ניתן להזמין שליחות לקומה 4 ללא מעלית.

8.6 לאזורים הרשומים להלן, מועד אספקת משלוחים ע"י שליח לכסאות ולפריטים אשר אינם מחייבים התקנה כאשר הם במלאי, הינו תוך עד 12 ימי עסקים: ישובים אחרי ירושלים (בית לחם ,מעלה אדומים ועוד..) כנרת ואזור כינרת ,קצרין, רמת הגולן, נצרת, עפולה. אזור אחרי באר שבע (דימונה, מצפה רמון, ירוחם, אופקים). אזור צפון (עכו, נהריה, כרמיאל, צפת, קריית שמונה). תושבי אילת מתבקשים ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
8.7  בסוג האספקה איסוף עצמי מהמפעל לכסאות ופריטים אשר אינם מחייבים התקנה, כאשר המוצרים במלאי, מועד האספקה הוא תוך עד 4 ימי עסקים. האיסוף יתבצע ממפעל וקסמן ריהוט משרדי ברח' בן ציון גליס 48, אזה"ת סגולה, פתח תקווה. האיסוף בהתאם לשעות הפעילות. הודעה תשלח למשתמש כאשר המוצר מוכן לאיסוף. 
8.8 לקיבוצים ומושבים ואזורים שאינם ערים מרכזיות יש לברר זמני משלוח מול שירות הלקוחות. לחלק מהקיבוצים / מושבים שירות השליחים נכנס פעם בשבוע בלבד.
8.9 הזמנים המפורטים הינם לפי התחייבות חברת השליחויות. לעיתים רחוקות ייתכנו עיכובים בתקופות עמוסות כמו בחגים, וקסמן ריהוט משרדי אינה אחראית על עיכוב שנוצר מרגע שהמוצר הועבר לחברת השליחויות. 

8.10 וקסמן ריהוט משרדי לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של וקסמן ריהוט משרדי לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום כללי ובטחוני וכיוצא באלה.
8.11 למען הסר ספק, יובהר כי, משתמש שיבחר לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי יהא האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למוצרים, לרבות שבר, החל ממועד העברת המוצרים לידו ולחזקתו ועליו חלה החובה לבדוק את המוצרים מיד עם  קבלתם.

9. מבצעים  
9.1 על אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו מוצרים באתר במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "מבצע")
9.2 כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמרי המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי שיפורסמו באתר.
9.3 וקסמן ריהוט משרדי שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.
9.4. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע וקסמן ריהוט משרדי בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
9.5. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
10. ביטול עסקה (אנא ראה בנוסף סעיף 6 אם מדובר בפריטי ריהוט)
10.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
10.2 יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, יהיה כפוף להשבת המוצר על ידי המשתמש, או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה מטעמו ועל חשבונו של המשתמש, כשהמוצר שלם, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
10.3 החזרת המוצר תתבצע למפעל וקסמן ריהוט משרדי ברחוב בן ציון גליס 48 אזה"ת סגולה פתח תקווה טלפון 03-9774800.
10.4  בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.
10.5 החזר כספי יינתן ללקוח תוך 7 ימי עסקים מיום אישור החזרת הטובין וביטול העסקה.
10.6 יובהר כי, בהתאם לכל דין, וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ (לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010). בעסקאות ששולמו בכרטיס אשראי תקוזז עמלת הסליקה – בשיעור 1.7% מההחזר . בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.
10.7 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת וקסמן ריהוט משרדי ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של וקסמן ריהוט משרדי באופן מלא או חלקי, תהא וקסמן ריהוט משרדי רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.
10.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.
10.9 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או וקסמן ריהוט משרדי    .
11.  פעילות האתר
11.1 השירות באתר ניתן כמות שהוא (As Is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
11.2 וקסמן ריהוט משרדי עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, וקסמן ריהוט משרדי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.
12.  אחריות ושירות
12.1 המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, ולהם מעניקה וקסמן ריהוט משרדי שירות ואחריות לאחר מכירה כנדרש על פי דין וכמפורט בתנאי האחריות.
12.2 בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של וקסמן ריהוט משרדי  בטלפון 03-9774800.
12.3 האחריות לטובין הינה למשך 3 שנים בכפוף לתנאי האחריות אלא אם צוין אחרת במוצר מסוים. האחריות הינה לכל חלקי המוצר למעט בדי הריפוד של הכסאות והרשתות על גבי הכסאות. האחריות אינה חלה במקרה של שימוש שאינו סביר ושלא לשמו נועד המוצר.
12.4 מתן השירות והאחריות מתבצעת במפעל וקסמן ריהוט משרדי בפתח תקווה, שירות באתר לקוח מחייבת תוספת תשלום.
13.  מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות

13.1  וקסמן ריהוט משרדי מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שוקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של וקסמן ריהוט משרדי אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.
13.2  המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין למשלוח הודעות על ידי וקסמן ריהוט משרדי בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא"ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שוקסמן ריהוט משרדי מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים שוקסמן ריהוט משרדי מייבאת ומוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של וקסמן ריהוט משרדי  .
13.3 ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם וקסמן ריהוט משרדי המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר.
13.4  וקסמן ריהוט משרדי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, וקסמן ריהוט משרדי לא תהיה אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתן ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.
14. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies
14.1 כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק אתה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.
15. קניין רוחני
15.1 כל זכויות הקניין הרוחני של וקסמן ריהוט משרדי לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של וקסמן ריהוט משרדי    .
15.2 אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של וקסמן ריהוט משרדי מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
15.3 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
16. שונות
16.1 וקסמן ריהוט משרדי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
16.2  וקסמן ריהוט משרדי לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן וקסמן ריהוט משרדי אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.
16.3 ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את וקסמן ריהוט משרדי. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
16.4 רישומיה הממוחשבים של וקסמן ריהוט משרדי בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
16.5 וקסמן ריהוט משרדי תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
16.6 תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

17. תקנון מבצע ראש השנה  2020

17.1.  מבצע ראש השנה 2020 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת וקסמן ריהוט משרדי  בין התאריכים 03.09.2020 ועד 21.09.2020 (להלן: "תקופת המבצע") באתר האינטרנט של חנות האונליין של וקסמן ריהוט משרדי בכתובת www.shop.waxman.co.il (להלן: "האתר").

להלן פרטי המבצע:
1.1   המבצע לכלל לקוחות וקסמן ריהוט משרדי.

1.2 במסגרת המבצע הלקוחות שיכניסו קוד קופון ROSH7  בעת הרכישה יהיו זכאים להטבה מיוחדת של 7% הנחה ברכישת כל מוצר באתר.
1.3 המבצע מתקיים ככפל הנחות– ההנחה תקפה בנוסף להנחות הקיימות באתר על המוצרים השונים. 

1.4 ניתן לממש קופון אחד בלבד בכל קנייה.

1.5 כמות מזערית של פריטים במבצע – 200.
1.6 לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית.

1.7 וקסמן ריהוט משרדי רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
1.9. בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לוקסמן ריהוט משרדי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
1.10. וקסמן ריהוט משרדי שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
1.11.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
1.12 תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
1.13 שום התנהגות מצד וקסמן ריהוט משרדי לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

אנו מאחלים הנאה מרובה מהכסאות ומהרהיטים למשך שנים רבות,
תודה שרכשת בוקסמן ריהוט משרדי!